Portal - Wadowice
polski Strona główna / REGULAMIN POW
Wtorek - 6 października 2015 Artura, Fryderyki, Petry     "Radość jest najlepszą drogą do osiągnięcia doskonałości" - św. Filip Neri
REGULAMIN POW
Wstęp
§1

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Radoczy działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720 );
 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.);
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. );
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 6. Ustawy    z dnia 21 listopada 2008    r.    o pracownikach    samorządowych    ( Dz. U.    z    2008    r., Nr 223,    poz. 1458    z późn. zm.);
 7. Ustawy    z dnia 26    czerwca 1974    r.    kodeks    pracy    (t.j.    Dz.    U.    z    1998r., Nr 21,    poz.    94 z późn.    zm. );
 8. Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XVII/186/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2012r.
§2
 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego.
 2. Placówka jest formą instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Placówka ma siedzibę w Radoczy, ul. Dworska 9.
 4. Placówka używa na pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach i w korespondencji nazwy: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Radoczy, ul. Dworska 9.
 5. Organem powołującym i kontrolującym Placówkę jest Rada Powiatu w Wadowicach.
 6. Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Wojewoda.
 7. Placówka jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu Wadowickiego.
 8. Placówką kieruje Dyrektor. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta. Sposób powierzenia stanowiska Dyrektora określają odrębne przepisy.
 9. W przypadku nieobecności Dyrektora Placówki zastępstwo w sprawach bieżących - pełni Kierownik ds. Wychowawczych, a w sprawach administracyjno - finansowych - Główny Księgowy.
Rozdział I Zasady organizacji placówki opiekuńczo - wychowawczej
§3
 1. Placówka jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego.
 2. Placówka ma charakter koedukacyjny i przeznaczona jest dla 24 wychowanków w wieku powyżej 10 roku życia wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowania się do    życia w rodzinie.
 3. Umieszczenie dziecka poniżej    10 roku życia    w Placówce    jest    możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.
 4. Umieszczenie dziecka w Placówce następuje na podstawie orzeczenia sądu.
 5. Placówka zapewnia całodobową    opiekę i wychowanie dzieciom w    sytuacji    braku możliwości umieszczenia ich    w rodzinnej    pieczy zastępczej    łub    gdy z innych ważnych względów umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej nie jest zasadne.
 6. Podstawą przyjęcia do Placówki jest skierowanie wydane z upoważnienia Starosty Wadowickiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.
 7. Przyjmowanie wychowanków odbywa się w każdym czasie.
 8. Pobyt dziecka w Placówce jest odpłatny. Zasady ustalania i wysokość opłat regulują odrębne przepisy.
 9. Placówka jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej zapewnia:
  1. realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka,
  2. przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych,
  3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno - rekreacyjnych.
 10. Celem Placówki jest:
  1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
  2. realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
  3. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
  5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości,
  6. objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,
  7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§4
 1. W Placówce funkcjonują dwie grupy usamodzielnienia: grupa chłopców - 12 osób, grupa dziewcząt - 12 osób, zajmujące dwa odrębne mieszkania usamodzielnienia wyposażone w aneks kuchenny i łazienkę z pralnią. Pokoje w mieszkaniach są 2-3 osobowe.
 2. Liczba wychowanków w poszczególnych grupach może zostać przekroczona w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zapewnienia opieki wychowankom z terenu Powiatu Wadowickiego
 3. Każdą grupę prowadzi 3 stałych wychowawców.
 4. Podstawową formą pracy w grupach jest praca społecznością, polegająca na cyklicznych spotkaniach wszystkich wychowanków z grupy usamodzielnienia i wszystkich wychowawców prowadzących grupę.
 5. Głównym założeniem pracy społecznością w grupach usamodzielnienia jest odejście od instytucjonalnych metod oddziaływania, wychowania, na rzecz stworzenia jak największej ilości sytuacji wychowawczych wymagających samodzielności, twórczego rozwiązywania problemów, odpowiedzialności.
 6. Główne założenia pracy społecznością realizowane są poprzez:
  1. praktyczne zdobywanie umiejętności radzenia sobie z problemami samodzielnego życia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
  2. praktyczne zdobywanie umiejętności z zakresu załatwiania spraw osobistych,
  3. nabycie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji wychowanków pod nadzorem wychowawcy ( środki te nie mogą być w żadnym wypadku przeznaczane na używki typu alkohol, papierosy, kawa ),
  4. nabycie umiejętności prawidłowych kontaktów koleżeńskich i towarzyskich,
  5. nabywanie umiejętności akceptowalnych społecznie zachowań wobec sąsiadów,
  6. właściwe zachowanie wobec nowo przyjmowanych wychowanków,
  7. budowanie klimatu wzajemnej pomocy, życzliwości i akceptacji,
  8. samorządność, grupowe podejmowanie decyzji, odpowiedzialność za decyzje - wszelkie aspekty związane z pracą społecznością,
  9. wyrabianie nawyku poszanowania mienia innych osób, pokoju, grupy, placówki,
  10. nadawania domowego charakteru codziennym czynnościom i warunkom życia wychowanków.
 7. Szczegółowe założenia pracy społecznością zawiera Plan organizacji pracy społecznością.
§5
 1. Dziecko kierowane jest do Placówki po zasięgnięciu opinii Dyrektora Placówki.
 2. Podstawą przyjęcia do Placówki jest skierowanie wraz z kompletem dokumentów, tj.:
  1. odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot także odpisy aktu zgonu rodzica /rodziców/,
  2. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
  3. dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
  4. dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
  5. aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczegółowym opisem sytuacji wychowanka oraz informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
 3. Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do placówki opiekuńczo - wychowawczej przekazuje się dostępną dokumentacje dotyczącą dziecka, a w szczególności:)
  1. dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka,
  2. dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. dokumenty podróży dziecka,
  4. informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie,
  5. dokumenty o stanie zdrowia dziecka.
 4. Dokumentację o której mowa w ust. 1 i 2 Dyrektorowi Placówki przekazuje odpowiednio powiat, który kieruje dziecko do instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 5. Do Placówki nie przyjmuje się wychowanków:
  1. legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych specjalistycznej terapii.
 6. Dyrektor Placówki w przypadku przyjęcia wychowanka na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej, o umieszczeniu dziecka w Placówce powiadamia niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 24 godzin, właściwy Sąd Rodzinny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
 7. Na wniosek Dyrektora Placówki lub na wniosek wychowawcy za zgodą Dyrektora tej Placówki, po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, Starosta może przenieść dziecko do innej placówki opiekuńczo
  1. wychowawczej tego samego typu.
 8. O przeniesieniu dziecka umieszczonego w Placówce na podstawie orzeczenia sądu Starosta informuje właściwy sąd.
 9. W przypadku przeniesienia wychowanka z Placówki do innej placówki opiekuńczo - wychowawczej, rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka za przewiezienie wychowanka odpowiada Dyrektor Placówki z której dziecko jest przenoszone.
 10. Dyrektor Placówki, za zgodą Starosty, może przyjąć dziecko z terenu innego powiatu, jeśli dysponuje wolnym miejscem w Placówce
 11. Ciąża małoletniej nie stanowi przeszkody w przyjęciu jej do Placówki.
 12. Placówka zapewnia małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno - położniczą.
§6
 1. Wychowanek może przebywać w Placówce do uzyskania pełnoletniości.
 2. Wychowanek, który osiągnął pełnoletniość przebywając w Placówce, może przebywać w niej nadal za zgodą Dyrektora Placówki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się ,
  1. w szkole,
  2. w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  3. w uczelni,
  4. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 3. Pobyt w Placówce ustaje z powodu:
  1. powrotu dziecka do rodziców - z dniem powrotu,
  2. zakwalifikowania wychowanka do innej formy opieki - z dniem przekazania wychowanka do innej formy opieki,
  3. usamodzielnienia się wychowanka - z dniem usamodzielnienia,
  4. orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu wychowanka w placówce socjalizacyjnej - z dniem wskazanym w orzeczeniu lub z dniem otrzymania orzeczenia.
 4. W przypadku powrotu dziecka z Placówki do rodziny Dyrektor Placówki zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo inne osoby upoważnione przez sąd w celu osobistego odebrania przez nich dziecka, oraz asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka.
 5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w Placówce, Zespół ocenia zasadność dalszego pobytu wychowanka i kieruje sprawę do Powiatowego. Centrum Pomocy Rodzinie lub Sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu w Placówce.
 6. W razie samowolnego opuszczenia Placówki lub niezgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor Placówki:
  1. przeprowadza postępowanie wyjaśniające:
  2. powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców (opiekuna prawnego) wychowanka, Policję, sąd który orzekł o umieszczeniu dziecka w Placówce, asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną wychowanka oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 7. Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki socjalizacyjnej lub rażącego naruszenia zasad współżycia w grupie, Dyrektor Placówki może wykreślić z ewidencji wychowanków przebywających w Placówce.
 8. Osoba skreślona z ewidencji wychowanków w trybie przedstawionym w ust. 9 nie może być ponownie przyjęta do Placówki.
Rozdział II
Organizacja pracy i zakres sprawowanej opieki
§7

 1. Placówka pracuje przez cały rok, przez wszystkie dni tygodnia.
 2. W Placówce zatrudnia się specjalistów o kwalifikacjach zgodnych z zapisami ustawy
 3. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Zatrudnia się również pracowników administracyjnych i obsługi, niezbędnych do właściwego funkcjonowania Placówki.
 5. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy Placówki.
§8

 1. Za właściwą organizację pracy wychowawczej w Placówce odpowiada Dyrektor.
 2. Dyrektor Placówki organizując pracę wychowawczą bierze pod uwagę konieczność:
  1. zapewnienia wychowankom poczucia bezpieczeństwa,
  2. prowadzenia przez wychowawców indywidualnej pracy z wychowankiem oraz pracy z grupą wychowanków,
  3. opracowania przez wychowawców Planu Pomocy Dziecku oraz prowadzenie Karty Pobytu Wychowanka,
  4. udziału wychowawców w pracach Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
  5. współpracy wychowawców z rodziną wychowanków, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami.
 3. Dyrektor Placówki zgłasza informacje o przebywających w placówce wychowankach z uregulowaną sytuacją prawną do Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Krakowie, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 4. Pracę z grupą wychowanków oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca.
 5. Praca z    wychowankiem    w    placówce jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku,    sporządzonym    i    realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny.
 6. Wychowawca w placówce realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną wychowanka.
 7. Placówka współpracuje    w    zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum    pomocy rodzinie,    rodziną asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Placówki, w szczególności w zakresie przygotowania wychowanka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora Placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. W Placówce mogą podejmować pracę wolontariusze. Celem pracy wolontariuszy w szczególności jest:
  1. rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem,
  2. wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci,
  3. zapoznanie środowiska lokalnego z problemami placówki,
  4. promocja idei wolontariatu.
 9. Wolontariusz wykonuje swoją pracę na podstawie umowy z Dyrektorem Placówki, której warunki określają odrębne przepisy.

§9
 1. Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki psycholog sporządza diagnozę psychofizyczną dziecka w której uwzględnia się analizę:
  1. mocnych stron wychowanka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym,
  2. przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój wychowanka,
  3. relacji wychowanka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla niego,
  4. rozwoju wychowanka.
 2. Sporządzona diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące:
  1. dalszej pracy pedagogicznej z wychowankiem,
  2. programu terapeutycznego,
  3. pracy z rodziną dziecka,
  4. pracy przygotowującej wychowanka do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  5. przygotowanie wychowanka do usamodzielnienia.
 3. Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy o której mowa w § 9 ust. 1, wychowawca kierujący procesem wychowawczym wychowanka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną wychowanka lub pracownikiem Gminy realizującym zadania asystenta oraz pracownikiem socjalnym placówki, opracowuje Plan Pomocy Dziecku. Przy opracowaniu Planu Pomocy Dziecku, stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości wychowanka uwzględnia się jego zdanie.
 4. W Planie Pomocy Dziecku:
  1. wychowawca określa cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając w szczególności wiek wychowanka, jego możliwości psychofizyczne, sytuacje rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia.
  2. wychowawca wyznacza cel pracy z wychowankiem, uwzględniając jego powrót do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub przygotowanie do usamodzielnienia.
 5. Plan Pomocy Dziecku w Placówce wychowawca opracowuje na podstawie:
  1. diagnozy, o której mowa w § 9 ust.l,
  2. dokumentacji dotyczącej wychowanka, o której mowa w § 5 ust 2,
  3. analizy:
   1. procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego wychowanka w czasie jego pobytu w placówce,
   2. potrzeb wychowanka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną relacji społecznych i funkcjonowania w grupie i w środowisku rówieśniczym oraz szkolnym,
   3. środowiska, z którego wychowanek pochodzi,
   4. wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój wychowanka i jego funkcjonowanie w placówce,
  4. oceny efektów pracy z rodziną prowadzonej przez asystenta rodziny.
  5. Plan Pomocy Dziecku modyfikuje się w zależności od zmieniającej się sytuacji wychowanka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
  6. W przypadku powzięcia informacji o ciąży wychowanki Plan Pomocy Dziecku jest modyfikowany niezwłocznie po powzięciu tej informacji
§10
 1. W Placówce organizuje się opiekę nocną w godzinach od 22.00 - 06.00.
 2. Liczbę osób pracujących z dziećmi, sprawujących opiekę w godzinach nocnych, ustala się na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo każdego dziecka.
 3. W przypadku gdy w placówce przebywa więcej niż 14 dzieci opiekę, o której mowa w ust. 1 sprawują co najmniej 2 osoby pracujące z dzieckiem, w tym jeden wychowawca.
 4. Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad wychowankami. Osoby sprawujące opiekę nad wychowankami w godzinach nocnych zobowiązane są co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód.
 5. Liczba dzieci pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi w Placówce odpowiada potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć.
 6. W Placówce w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci, natomiast podczas zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa, socjoterapeutę pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci.
 7. W Placówce wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 wychowanków.
§11

 1. W placówce działa Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka zwany dalej „ Zespołem”.
 2. Zespół dokonuje oceny wychowanka w celu:
  1. ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
  2. analizy stosownych metod pracy z wychowankiem i jego rodziną
  3. modyfikowania Planu Pomocy Dziecku,
  4. monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
  5. oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
  6. oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,
  7. informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w Placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej
 3. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku.
 4. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce i przesyła go do sądu. Dyrektor Placówki informuje sąd o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny naturalnej albo - wobec niemożności powrotu dziecka do rodziny naturalnej - informuje Małopolski Ośrodek Adopcyjny oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, celem umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej łub w rodzinnym domu dziecka
 5. W skład Zespołu wchodzą w szczególności:
  1. Dyrektor Placówki łub osoba przez niego wyznaczona,
  2. psycholog oraz pracownik socjalny,
  3. wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,
  4. przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  5. inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego,
  6. lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka.
 6. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej oraz rodzinnej dziecka do udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego PCPR, ośrodków pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.
§12
 1. Wychowankowi Placówki przysługują wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 2. Wychowankowi przebywającemu w Placówce zapewnia się:
  1. wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia;
  2. dostęp do opieki zdrowotnej;
  3. zaopatrzenie w produkty lecznicze;
  4. zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka - do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  5. dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka;
  6. wyposażenie w
   1. odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
   2. zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
   3. środki higieny osobistej;
  7. zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
  8. kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustała co miesiąc Dyrektor Placówki;
  9. dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;
  10. dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:
   1. w szkołach poza Placówką
   2. w systemie nauczania indywidualnego;
  11. pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;
  12. uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych;
  13. opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością w której znajduje się Placówka;
  14. pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką.
§13
 1. Wychowankowie Placówki otrzymują na własne wydatki drobne kwoty pieniężne, zwane dalej „kieszonkowym”.
 2. Wysokość kieszonkowego w grupach dla każdego wychowanka określa się comiesięcznie na spotkaniach społeczności wychowanków.
 3. Warunki przyznawania kieszonkowego określa się w Regulaminie przyznawania kieszonkowego.
§14
 1. Wychowanek ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie Wychowanków,
  2. uznawania godności i podmiotowości innych osób,
  3. odpowiedzialności za własne życie i rozwój,
  4. dbałości o wspólne dobro, ład, porządek i higienę osobistą w grupie,
  5. współdziałania z wychowawcą w organizowaniu czasu wolnego,
  6. udziału w pracach wynikających z potrzeb grupy i placówki,
  7. udzielania pomocy i służenia opieką młodszym i słabszym,
  8. oszczędnego gospodarowania otrzymywanymi dobrami, jak: żywność, odzież, przybory szkolne, środki czystości itp.,
  9. podporządkowania się wymogom wynikającym z realizacji obowiązku szkolnego,
  10. dbałości i troski o swoje najbliższe otoczenie.
§15
 1. Sposób oraz formy nagradzania i karania wychowanków ustala się na spotkaniach społeczności.
 2. Formy nagradzania i karania określone zostały w Regulaminie Nagród i Kar.
Rozdział III
Dokumentacja Placówki
§16
 1. Placówka dla każdego dziecka prowadzi następującą dokumentację:
  1. plan pomocy dziecku,
  2. kartę pobytu dziecka, która zawiera w szczególności:
   1. opis relacji dziecka z rodzicami;
   2. opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki;
   3. informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą do której uczęszcza dziecko, oraz jego nauki szkolnej;
   4. opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka;
   5. informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego;
   6. informacje o lekach podawanych dziecku;
   7. informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym szpitalu psychiatrycznym;
   8. informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach;
   9. opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w tym z asystentem rodziny;
   10. Kartę pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej uzupełnia się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  3. kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga;
  4. arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.
 2. Placówka prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków obejmującą:
  1. akta osobowe wychowanków;
  2. księgę ewidencji wychowanków, która zawiera:
   1. imię i nazwisko wychowanka,
   2. numer ewidencyjny,
   3. datę i miejsce urodzenia wychowanka,
   4. adres ostatniego miejsca zamieszkania wychowanka,
   5. aktualny adres zamieszkania rodziców wychowanka lub jego opiekunów prawnych,
   6. datę przyjęcia do placówki,
   7. podstawę prawną przyjęcia do placówki,
   8. datę opuszczenia placówki i podstawę prawną
   9. miejsce pobytu wychowanka po opuszczeniu placówki.
  3. księgę meldunkową;
  4. karty wyposażenia wychowanków, którą prowadzi wychowawca sprawujący opiekę nad danym wychowankiem;
  5. zeszyt raportów;
  6. zeszyty protokołów spotkań społeczności;
  7. zeszyt protokołów z posiedzeń Zespołu
  8. zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków, w którym odnotowuje się przede wszystkim: datę i godzinę opuszczenia Placówki, cel opuszczenia Placówki, datę powrotu wychowanka do Placówki, podpis zwalniającego się wychowanka, podpis wychowawcy zwalniającego wychowanka z Placówki
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17

Strukturę organizacyjną Placówki przedstawia schemat organizacyjny będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: POW